De Zeemeeuw:
alle ruimte om
je te ontwikkelen.

OBS De Zeemeeuw is gevestigd in MFC De Korre. In het MFC zijn ook de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen én de GGD gevestigd.

De missie van onze school:

We willen dat kinderen een fijne en veilige basisschooltijd hebben. Een tijd waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een tijd waarin zij kennis kunnen opdoen. Een tijd waarin zij leren samenwerken en leren elkaar te helpen. Een tijd waarin zij zich gehoord en gezien voelen. Een tijd waarin zij leren respect te hebben voor verschillen.

Dat betekent dat we een school willen zijn waar…

 • Zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke verschillen.
 • Voor elk kind een optimale, doorgaande lijn nagestreefd wordt.
 • We van en met elkaar leren.
 • We streven naar een goed samenspel tussen kinderen, ouders en team.
 • We gebruik maken van elkaars mogelijkheden.
 • Eigen inbreng van groot belang is.
 • We streven naar een gezamenlijk doel: goed onderwijs.
 • Het iedere dag anders kan zijn.
 • Het moet niet alleen gaan om de intellectuele kant van het kind, maar waar ook
  de sociale, culturele, motorische en creatieve vorming een grote mate van
  aandacht krijgt.
 • Een rijke taalomgeving aanwezig is en betekenisvol onderwijs gegeven wordt.
 • Iedereen welkom is.

Dit alles vanuit een openbare schoolidentiteit die onder meer zichtbaar wordt in:

 •  Een respectvolle houding t.a.v. waarden en normen van anderen ongeacht
  huidskleur, status, handicap, cultuur of geloof.
 • Een ruim aanbod van symbolen, gebruiken, thema’s en feesten.
 • Een ondubbelzinnige zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
 • Een respectvolle omgang met elkaar.
 • Een evenwichtige relatie met de dorpsgemeenschap.

Vanuit onze visie streven wij ernaar om ons onderwijs op de volgende manier vorm te geven:

 •  Een veilig klimaat waarin respect voor elkaar overheerst en waarbinnen je in een
  open sfeer jezelf kan zijn.
 • Onderwijs waarin we kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes
  aanreiken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarbij we rekening houden met individuele verschillen.
 • Ondersteuning en stimulering van de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid,verantwoordelijkheid (voor zichzelf en anderen), creativiteit en een positief kritische levenshouding.
 • Samen met de kinderen school- en klassenregels opstellen en ondersteuning bieden bij de toepassing hiervan.
 • Alert zijn op pestgedrag en zoveel mogelijk preventief werken. Hiervoor
  gebruiken we het Landelijk Protocol tegen Pesten. We proberen hier zoveel mogelijk maatwerk in te leveren want elke situatie is anders

Binnen onze school werken we dus vanuit een warme en veilige omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van kinderen en houden hierbij rekening met hun mogelijkheden en kwaliteiten.

We zijn gestart met een nieuwe taal- en spellingmethode. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode (naast het lezen en schrijven tijdens de rekenlessen wordt er ook lesstof verwerkt op Chromebooks). Elk kind is vanaf groep 3 voorzien van een Chromebook. Tot slot zijn we in schooljaar 2021-2022 in de groepen 4 t/m 8 gestart met Atlantis, een nieuwe methode technisch/begrijpend lezen.

We stimuleren de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

Met de bibliotheek werken we nauw samen binnen het project ‘De Bibliotheek op School’. Doel is om het leesplezier te bevorderen. Kinderen gaan met de leerkracht naar de bibliotheek om boeken te lenen. Er wordt in de bibliotheek voorgelezen door Ellen, de juf van de bibliotheek. Ellen helpt kinderen individueel met het zoeken van boeken als kinderen dat lastig vinden of als ze niet graag lezen.