Groepsindeling

Groep
Meester/Juf

1-2A:

Isabel Du Fossé en Nele Reynvoet

1-2B:

Maartje de Smit en Esther Brakman

1-2C:

Paula Coppens en Louise Lammens

1-2D:

Yolande Jacobs en Isabel Du Fossé

3A:

Sandra de Ruijsscher en Francien Elfrink

3B:

Loes Arends en Marianne Verkeste

4A:

Susanne Gerritsen en Marianne Verkeste

4B:

Laurie Brusseel

5:

Ab Dieleman

6A:

Jodie Lips

6B:

Natasja Schot-Zandburg en Carmen Faas

7:

Jeroen Helfferich

8:

Kim Flikweert en Carmen Faas